سگال به معنی اندیشه و خیال است.

اینجا
استودیو سِگال
است.

ما یک گروه از افراد خلاق  و خوش فکر  هستیم. ما از مغزها، ایده ها و البته کامپیوتر برای ایجاد برندها، محصولات و تجربیات استفاده می کنیم تا به مشتریان کمک می کنیم مشکلات را حل کنند و از فرصت ها استفاده کنند.

با ما تمکاس بگیرید.

به همکاری
با ما علاقه مندید؟